ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Prosecure

 

Algemene Voorwaarden Prosecure te Gorinchem.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanbod/Aanbiedingen

Ieder aanbod van Prosecure tot het aangaan van een Overeenkomst;

 

Ingangsdatum

De in de Opdrachtbevestiging genoemde datum waarop de Dienstverlening

aanvangt.

 

Diensten

Alle (aanvullende) diensten en/of werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door het Prosecure worden verricht, in de ruimste in;

 

Overeenkomst

Iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake het door Prosecure verlenen van Diensten aan Wederpartij;

 

Partij(en)

Prosecure en Wederpartij c.q. ieder voor zich;

 

Prosecure

Prosecure (KvK-dossiernummer 70203482), gevestigd te Gorinchem, zijnde de gebruiker van de voorwaarden;

 

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor dienstverlening van Prosecure;

 

Wederpartij

De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Prosecure een aanbod doet en/of met wie Prosecure een Overeenkomst aangaat.

 

 

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Indien de voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

 

3. De toepasselijkheid op enige overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door van Prosecure uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Prosecure van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van wederpartij op een overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten overeenkomst van toepassing zijn.

 

4. In geval van nietigheid of vernietiging door wederpartij van een of meer bepalingen van de voorwaarden blijven de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van toepassing op de overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

 

5. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 

1. Een aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het aanbod. Vermeldt het aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het aanbod.

2. Als een aanbod wordt gedaan op verzoek van wederpartij en dit aanbod niet wordt aanvaard, heeft Prosecure het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbod te doen bij wederpartij in rekening te brengen.

 

3. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

4. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een overeenkomst slechts tot stand:

1. door acceptatie door wederpartij van een aanbod;

2. door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door wederpartij verstrekte opdracht anders dan op basis van een aanbod;

3. doordat Prosecure feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van wederpartij.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Prosecure zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Prosecure het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden onder de gebruikelijke voorwaarden.

 

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Prosecure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Prosecure worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Prosecure zijn verstrekt, heeft Prosecure het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

4. Prosecure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Prosecure is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Prosecure de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase mondeling of schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

 

3. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij Prosecure derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarin Prosecure minimaal een termijn van 30 dagen wordt gegeven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Eerder dan na afloop van de genoemde termijn van 30 dagen kan Prosecure  niet in verzuim komen te verkeren.

 

4. De ingeschatte uren zijn niet bindend en dienen slechts als indicatie, en kunnen daarom overschreden worden.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Prosecure zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Prosecure de wederpartij hierover (indien redelijkerwijs mogelijk) tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Prosecure daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Prosecure geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend, zulks ter beoordeling van Prosecure.

6. Indien een vast tarief overeengekomen is, zullen bij beëindiging van de overeenkomst de daadwerkelijk bestede uren in rekening worden gebracht, met inachtneming van hetgeen hierover eventueel in de overeenkomst is bepaald.

 

Artikel 7. Geheimhouding

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Prosecure zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet dan wel andere rechten van intellectuele eigendom.

2. Alle door Prosecure verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prosecure worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Prosecure  behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Opzegging

 

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Artikel 6 lid 6 is dan onverminderd van toepassing.

 

Artikel 10 Opeisbaarheid en ontbinding

 

1. De vorderingen van Prosecure op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. Na het sluiten van de overeenkomst aan Prosecure ter kennis genomen omstandigheden geven Prosecure goede grond te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. Indien Prosecure de wederpartij op enig moment gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

c. Wederpartij in enige (betalings)verplichting jegens  tekort is geschoten.

2. In de genoemde gevallen is Prosecure bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Prosecure schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 11 Honorarium

 

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 2, 5, en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Prosecure, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Prosecure is niet verplicht om werkzaamheden voor de wederpartij (verder) te behandelen zolang niet is voldaan aan een betalingsverzoek. Prosecure is niet aansprakelijk voor enige schade die uit het opschorten van de werkzaamheden zou kunnen voortvloeien.

6. Indien  met de wederpartij een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Prosecure niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

 

Artikel 12 Betaling

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Prosecure aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen alle vorderingen van Prosecure en de verplichtingen van de wederpartij jegens Prosecure onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 13 Incassokosten

 

1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd aan Prosecure:

a. over de eerste € 3.000,- 15% met een minimum van € 150,-

b. over het meerdere tot € 6.000,- 10%

c. over het meerdere tot € 15.000,- 8%

d. over het meerdere tot € 60.000,- 5%

e. over het meerdere 3%

2. Indien Prosecure aantoont hogere kosten te hebben gemaakt dan de onder lid 1 genoemde staffel, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, is wederpartij verplicht dit aan Prosecure te vergoeden.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 

1. Prosecure is tegenover wederpartij slechts aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Prosecure toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en die zich dient te openbaren binnen een termijn van maximaal 3  maanden na beëindiging van de overeenkomst. Indien Prosecure – op welke grond dan ook – aansprakelijk is voor eventueel door wederpartij geleden schade, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

2. De aansprakelijkheid van Prosecure, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Prosecure beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de desbetreffende overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Prosecure of haar ondergeschikten.

6. Prosecure is nimmer aansprakelijk voor indirecte of andere gevolgschade. Ook is Prosecure niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van wederpartij of derden in strijd met door Prosecure verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en de voorwaarden.

7. Alle rechtsvorderingen van wederpartij op Prosecure vervallen indien niet uiterlijk binnen 6 maanden nadat wederpartij bekend is geworden (c.q. bekend had behoren te zijn) met een vordering op Prosecure, Prosecure in rechte heeft betrokken.

 

Artikel 15 Overmacht

 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Prosecure geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Prosecure niet in staat is haar verplichtingen na te komen. werkstakingen in het bedrijf van Prosecure worden daaronder begrepen.

2. Prosecure heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Prosecure  haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Prosecure opgeschort.

4. Indien Prosecure bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1. Op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank.

3. Indien wederpartij niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden, dan wel een verschil van mening ontstaan is tussen wederpartij en Prosecure kan wederpartij overeenkomstig de door Prosecure gehanteerde klachtenregeling een klacht indienen. Pas na het doorlopen van de in de klachtenregeling omschreven procedure kan het oordeel van de rechter ingeroepen worden.